ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI (GDPR)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI

Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů vydaných společností Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu IČO: 75692520. Podstatou těchto zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží a kontaktech s potenciálními klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu jako správce dle čl. 13 GDPR.

 1. Co jsou to osobní údaje?

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

 1. Co je to zpracování osobních údajů?

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

 1. Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních údajů se to týká?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

− plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb, nebo jednání směřujících k uzavření smlouvy

− dodržení našich zákonných povinností

− náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze

 smlouvy)

S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:

− jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů

− bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u

 podnikatelů

− e-mailová adresa a telefonní číslo

− provozní a lokalizační údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.

 1. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?

Pro zasílání informací o nových produktech, službách, soutěžích, marketingových akcích a jiných výhodách a slevách Váš souhlas potřebujeme.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a nemá vliv na plnění Vaší smlouvy.

Souhlas je možné udělit písemně či elektronicky.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu “Souhlasu se zasíláním obchodních sdělení”.

 1. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně my – Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu, IČO: 75692520 se sídlem Sloup 166, 67913 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů.

 1. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?

▪ Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

▪ Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)

▪ dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

 1. 7. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Ne. Společnost Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

 1. Jaká jsou má práva?

Právo na informace o zpracování

Veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu.

Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz

Máte právo získat od společnosti Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním

údajům a k následujícím informacím:

 1. účel zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 5. existence práva požadovat od společnosti Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které

odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje, které zpracováváme, je Vám k dispozici v klientském systému na našich internetových stránkách (www.mipon.eu/cz/zakaznik/zmena-udaju), zde je také možné provést opravu či změnu osobních údajů.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,

které se vás týkají, v případě, že:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v GDPR.

Právo vznést námitku

Námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy.

Na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit.

Bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte.

Právo podat stížnost u ÚOOÚ

Pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem, kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00

Praha 7, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 234 665 125, www.uoou.cz

Právo na omezení zpracování

V případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění.

Zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní.

Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že správce zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů poštou na adresu sídla správce nebo na e-mailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Soubory cookie

Správce může používat soubory cookie, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.mipon.eu a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Webová stránka www.mipon.eu automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Účel užívání cookies: Správce používá soubory cookie a podobné technologie k

několika účelům, mezi které patří:

Přihlášení a ověření. Jakmile uživatel použije osobní účet, aby se přihlásil, dojde na jeho zařízení k uložení šifrovaného souboru cookie, který umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti se opakovaně přihlašovat. Uživatel rovněž může uložit své přihlašovací údaje, aby se nemusel přihlašovat pokaždé, když se na webovou stránku www.mipon.eu vrátí.

Editace. Správce používá soubory cookie k přizpůsobení obsahu a informací

požadavkům uživatelů za účelem zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek.

 

Cookie třetích stran: Na webové stránce www.mipon.eu mohou být také

umístěny soubory cookie třetích stran. Může se tak jednat například proto, že správce pověřil třetí stranu např. analýzou stránek.

Nastavení cookie: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky.

Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webovéstránky www.mipon.eu jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

 1. Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo písemně na adrese Sloup 166, 67913

Tyto zásady zpracování osobních údajů bude správce v případě potřeby aktualizovat.

Dojde-li v těchto zásadách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, správce údajů informuje tak, že před implementací těchto změn správce viditelně zveřejní upozornění.

Správce doporučuje zpracování osobních údajů průběžně kontrolovat.

Za společnost Leona Bartoňová – Ponožky z Moravského krasu

23.5.2018

Košík

 x 

Cart empty

Přihlášení

MiPoN na Facebooku